Nieuws

15/04/2020

Vanaf woensdag 1 april zet Ferrulex haar werking verder met Inne Saelen en Veerle Verhaegen aan het roer. 

Michiel Roets en Jo Van Cauwenbergh slaan hun eigen weg in, waarbij wij hen alle succes toewensen.

10/04/2020

Iedere Belgische vennootschap is verplicht om minstens éénmaal per jaar een Algemene Vergadering bijeen te roepen en o.a. de jaarrekening goed te keuren.  Wie deze vergadering bijeen moet roepen, kan daar dus niet onderuit.  Maar hoe nu met Corona waarbij er een samenscholingsverbod geldt?

06/04/2020

Door de snelgroeiende wereldwijde verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) wordt de veerkracht van bedrijven in alle sectoren erg op de proef gesteld. De volledige impact van de verstoringen op de werkzaamheden en bedrijfsvoeringen is nu nog niet bekend, maar dat deze enorm zal zijn staat buiten kijf.

Nu het bedrijfsklimaat aan het veranderen is, zien wij het als onze taak om samen met u door deze moeilijke tijden te navigeren.

  • Enkele vragen waar u als ondernemer nu mee kan worstelen en waarbij wij u kunnen bijstaan:
  • Kan ik als werkgever gebruik maken van tijdelijke "corona"werkloosheid?
  • Zijn mijn overeenkomsten en algemene voorwaarden corona-proof?
  • Ik wil mij toeleggen op mijn webshop: ben ik in orde met het Wetboek Economisch Recht en met GDPR/privacy/gegevensverwerking?
  • Heb ik als ondernemer recht op vermindering of uitstel van te betalen huur?
  • Heb ik recht op overheidssubsidies?
  • Mijn klant deelt mij mee dat hij alle verdere betalingen zal opschorten zolang hij zelf verplicht is te sluiten. Moet ik dat zomaar aanvaarden?
  • Ik leg mij nu toe op een andere bedrijfstak, zijn mijn statuten en NACEBEL-codes hiervoor in orde ?
  • Help, mijn huurder laat koudweg weten dat hij de huur niet zal betalen zolang hij gesloten blijft, kan dit?
  • ...

Het eerste (digitale) intakegesprek van 30' is alvast gratis!

Voor corona gerelateerde vragen kan u ons in de voormiddag bereiken op 014 41 88 22 (waarbij evt. een afspraak voor een videoconference call  kan worden gemaakt.)
 

05/04/2020

Ferrulex Advocaten is ook tijdens de Corona-maatregelen geopend tijdens de normale kantooruren.

Wij blijven de service verzorgen die u van ons gewend bent, maar werken "met gesloten deuren" en vragen u dus in de mate van het mogelijke per e-mail  (contact@ferrulex.be) of telefoon (014 41 88 22) te communiceren.

Dringende consultaties kunnen blijven doorgaan aangezien wij enkel op afspraak werken en er dus maar zeer beperkt contact is. We verwelkomen u graag met een glimlach i.p.v. een handdruk.
Kom uiteraard enkel maar langs wanneer u zichzelf niet ziek voelt, alle begrip dus wanneer we een afspraak dienen te verzetten!

Niet-dringende consultaties zullen wij waar mogelijk via digitale weg (skype, telefoon,...) afhandelen.

Qua zittingen en rechtbankwerk zijn we afhankelijk van de (wijzigende) maatregelen van hogerhand. Uiteraard houden we u stipt op de hoogte per concreet dossier!

01/04/2020

Wegens succes verhuisd!

​Ons Antwerpse kantoor is vanaf nu te vinden aan de Elisabethlaan 1 bus 2 te Berchem

Wij helpen er u graag verder.

Tel. (rechtstreeks): +32 (0) 3 303 77 22

U kunt uiteraard nog steeds terecht in onze kantoren in Turnhout, Geel en Heist-op-den-Berg.

 

29/07/2019

Wij wensen het kloppend hart van ons hoofdkantoor te Turnhout bijkomend te ondersteunen met een bediende : Paralegal / Rechtspraktijk. Na positieve evaluatie, bieden wij een voltijdse tewerkstelling.

Wil je werken in een snel evoluerend kantoor waar ruimte is om mee te groeien? Ben je scherp van geest en heb je affiniteit met zowel het juridische als met correcte cijfers?

Lees dan vooral verder en vind bij ons je droomjob!

11/01/2019

Heb je een eerste ervaring als tableauadvocaat?

Droom je ervan te werken in een snel evoluerend kantoor waar ruimte is om mee te groeien?
 

06/10/2018

Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook!

De recente reportage van Pano over faillissementsfraude in de bouwsector illustreert nog maar eens het belang van een proactieve houding bij de selectie van uw aannemer voor bouwwerken of bij aankoop van een onroerend goed.

06/10/2018

Uw vennootschap wordt in principe niet verwittigd bij het verschijnen van publicaties voor uw vennootschap, zodat het moeilijk is u te wapenen tegen valse publicaties.

02/04/2017

Bij het overgrote deel van de faillissementen blijft er voor de gewone schuldeisers niets over en ontvangen zij louter een fiscaal attest van de curator waarmee zij hun schuldvordering boekhoudkundig kunnen afschrijven.

Wanneer een natuurlijk persoon failliet wordt verklaard (een handelaar die zijn activiteiten onder de vorm van een éénmanszaak en dus niet onder een vennootschapsvorm voert), zouden de schuldeisers zich in principe na afsluiting van het faillissement terug kunnen richten tot deze natuurlijke persoon voor (het gedeelte van) hun schuld die zijn niet hebben kunnen recupereren in het faillissement.  Echter moet de rechtbank van koophandel zich bij natuurlijke personen uitspreken over de al of niet verschoonbaarheid van de gefailleerde.

De verschoonbaarheid brengt met zich mee dat de gefailleerde ervan vrijgesteld wordt om de restschulden van het faillissement te betalen (privé-  en handelsschulden incl. belastingschulden). De gefailleerde kan als het ware met een propere lei herbeginnen (‘fresh start’ doctrine).

Sinds de laatste wijzigingen van de faillissementswet is de verschoonbaarheid van natuurlijke personen de regel en de niet-verschoonbaarheid de uitzondering, maar hoe verschoonbaar is verschoonbaar eigenlijk?

02/04/2017

Vanaf 1 april 2017 is RegSol, het Centraal Register voor Solvabiliteit van start gegaan.

Alle schuldeisers (met uitzondering van buitenlandse rechtspersonen of particulieren zonder advocaat) moeten voortaan verplicht en digitaal hun aangiftes van schuldvordering indienen en moeten daarvoor een retributie betalen.

De  curatoren beheren voortaan  de faillissementsdossiers samen  met  de  griffiers en al wie betrokken is bij het faillissement kan vanaf nu op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De aanzienlijke "analoge" en relatief trage papierstroom die vroeger gepaard ging met een faillissement, wordt zo vervangen door een snel en performant digitaal alternatief.

Let op: voor faillissementen waar het vonnis van faillissement dateert van voor 01/04/2017, moeten de schuldvorderingen nog worden ingediend zoals vroeger (door neerlegging van de aangifte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel waar het faillissement werd uitgesproken).

Verdere info en instructies: https://www.regsol.be

 

29/03/2017

Met de Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten (B.S. 20/02/2017) is de “innovatieaftrek” eindelijk een feit. Met de nieuwe regeling zijn niet alleen de pijnpunten van de octrooiaftrek weggewerkt, maar zijn ook op doordachte wijze extra opportuniteiten benut.

Daarmee is een belangrijke nieuwe stap gezet om België internationaal op de kaart te zetten als fiscaal-vriendelijke vestigingsplaats voor O&O-activiteiten.

09/02/2017

Bij een veroordeling door een strafgerecht (politierechtbank, correctionele rechtbank, ...) tot betaling van een geldboete, wordt het bedrag van de boete dat in de wet staat ingeschreven, steeds vermeerderd met opdeciemen. Deze regeling werd ingevoerd om de bedragen van de geldboetes actueel te houden, zonder iedere keer de wet zelf te moeten aanpassen.

Nadat ingevolge een verhoging van de opdeciemen begin 2016 de geldboetes vermenigvuldigd moesten worden met factor 6, is nu een nieuwe verhoging doorgevoerd.

21/01/2017

Vele dokters, tandartsen, kinesisten, en andere vrijgestelde btw-plichtigen of niet-btw-plichtigen organiseren zich om bepaalde kosten te delen. Een dergelijke “zelfstandige groepering van personen” (voorheen ook wel “kostendelende vereniging” genoemd) kan worden opgericht zowel met als zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer de zelfstandige groepering diensten verricht aan haar leden, dan zijn die diensten onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw.

De bestaande regels werden met ingang van 1 juli 2016 gewijzigd (nieuw artikel 44, § 2bis van het btw-wetboek) en recent uitvoerig becommentarieerd door de btw-administratie (Circulaire nr. 31/2016 d.d. 12.12.2016). De voorwaarden waaronder de btw-vrijstelling kan worden toegepast kregen een grondige opfrissing en het is duidelijk dat de fiscus een beter zicht op zelfstandige groeperingen wenst te krijgen. Zowel nieuwe als bestaande zelfstandige groeperingen zullen naar aanleiding hiervan acties moeten ondernemen uiterlijk op 31 januari 2017.

06/01/2017

Met de nodige trots kunnen wij u de opening van onze nieuwe vestiging in Antwerpen (Berchem) aankondigen. Verdere details over het extra kantoor vindt u op onze contactpagina.

Wij hopen u op deze manier nog beter van dienst te zijn.

Het ganse team wenst u het allerbeste voor 2017!​

07/10/2016

Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd.  Zowel de vruchtgebruikconstructies tussen vennootschap-zaakvoerder als in het kader van successieplanning komen meer en meer onder fiscale druk te staan.

Sedert een aantal jaren voeren de lokale administraties gerichte controles uit op vruchtgebruikconstructies gevestigd tussen de vennootschap-vruchtgebruiker enerzijds en de zaakvoerder-blote eigenaar anderzijds.

05/04/2016

Rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar mochten in het verleden kiezen om zich al of niet voor btw te registreren en om hun handelingen aan de btw te onderwerpen. Wie ervoor koos om buiten de btw te blijven, werd beschouwd als een niet-belastingplichtige zonder recht op aftrek (tenzij men naast de bestuurdershandelingen nog een andere btw-activiteit verricht).

​Deze keuzemogelijkheid werd ingetrokken, wat betekende dat bestuurders-rechtspersonen zich voortaan voor btw moeten registreren en in principe btw over hun bestuurdersvergoedingen moeten afdragen.

De regeling zou in principe in werking treden op 1 januari 2015, maar werd een aantal keren uitgesteld in afwachting van een administratieve toelichting. In haar beslissing van 30 maart 2016 heeft de btw-administratie uiteindelijk haar langverwachte toelichting gepubliceerd.

​De afschaffing van de keuzemogelijkheid zal op 1 juni 2016 in werking treden.

05/04/2016

Op 4 maart 2016 werd in een persbericht van Minister Kris Peeters aangekondigd dat "binnenkort" een wetsontwerp zou worden voorgelegd aan de Ministerraad omtrent een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor architecten, aannemers en andere dienstverleners binnen de bouwsector.

De meningen over het nut van dergelijke verzekering zijn (al jaren) verdeeld.

05/03/2016

In arrest nr. 34/2016 stelde het Grondwettelijk Hof (GwH) de OVB in het gelijk door vernietiging van de wetgeving die de overheid ontslaat van het betalen van een rechtsplegingsvergoeding wanneer zij in het ongelijk wordt gesteld.

18/12/2015

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat ons kantoor op 01/01/2016 wordt versterkt door Mr. Jo Van Cauwenbergh.

Mr. Jo Van Cauwenbergh is sedert 1983 actief aan de Balie Turnhout en betekent binnen het kantoor een verdere verrijking van kennis en ervaring. Onder de sectie Team vindt u meer informatie over de nieuwe samenstelling van het kantoor en onze nieuwe kantoorgenoot.

U kunt uiteraard blijven vertrouwen op de gekende service en kwaliteitsvolle dienstverlening, die met deze nieuwe synergie verder wordt uitgebreid. 

Wij wensen u het allerbeste voor 2016 en kijken ernaar uit u te ontmoeten in onze nieuwe samenstelling.

14/12/2015

Met de invoering van de omgevingsvergunning is een grondige hervorming van het vergunningenlandschap voor de ondernemers in Vlaanderen op til.

Ondernemers die industriële of ambachtelijke activiteiten willen starten of uitbreiden, zullen niet langer alle stappen voor het afzonderlijk verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten doorlopen, één procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal volstaan.

11/12/2015

Renovatiewerken aan een woning kunnen onder bepaalde omstandigheden genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%. Vanaf 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste van een woning verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Enkel de werken die worden verricht aan een privéwoning die sedert ten minste 10 jaar in gebruik is genomen, zullen nog in aanmerking kunnen komen voor het verlaagd btw-tarief van 6%.