De omgevingsvergunning: 1 loket en 1 vergunning vanaf 01/01/2017?

14/12/2015

Met de invoering van de omgevingsvergunning is een grondige hervorming van het vergunningenlandschap voor de ondernemers in Vlaanderen op til.

Ondernemers die industriële of ambachtelijke activiteiten willen starten of uitbreiden, zullen niet langer alle stappen voor het afzonderlijk verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten doorlopen, één procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal volstaan.

Hierdoor kan niet alleen heel wat tijd en kosten bespaard worden maar kunnen ook tegenstrijdige adviezen en beslissingen vermeden worden.

​De invoering van de omgevingsvergunning beperkt zich niet alleen tot het samenvoegen van de stedenbouwkundige en milieuvergunningsprocedure, de procedures werden ook grondig geëvalueerd en en vernieuwd.

Deze oefening resulteert in twee vergunningsprocedures, een gewone vergunningsprocedure en een vereenvoudigde vergunningsprocedure en één meldingsprocedure.

De time-to-permit voor de vergunningsaanvraag die volgens de gewone vergunningsprocedure wordt behandeld, zal tussen 105 en 120 dagen liggen (te rekenen vanaf de beslissing over de ontvankelijkheid).

Latere beperkte wijzigingen zullen via een eenvoudige procedure vergund kunnen worden met een doorlooptijd van maximaal 60 dagen (te rekenen vanaf de beslissing over de ontvankelijkheid). Deze korte procedure geldt onder meer ook voor tijdelijke activiteiten.

Tijdswinst wordt ook beoogd door de integratie van de MER en VR goedkeuringsprocedure in de omgevingsvergunningsprocedure.

De omgevingsvergunning krijgt net als de stedenbouwkundige vergunning een permanent karakter. Hierdoor verdwijnt het 20-jaarlijks hervergunningssysteem van het Milieuvergunningsdecreet en wordt niet alleen meer rechtszekerheid geboden maar ook een kostenbesparing voor de ondernemer die geen hervergunningsaanvraag meer moet indienen. Voor enkele uitzonderlijke gevallen kan de vergunning voor een beperkte termijn worden verleend. Als tegenpool voor het permanent karakter van de vergunning, wordt de exploitatie aan periodieke en ad hoc evaluaties onderworpen. En kan de vergunning voor zover nodig bijgesteld worden.

Vernieuwend is de mogelijkheid voor de vergunningverlenende overheid om een administratieve lus toe te passen om onregelmatigheden die tijdens de procedure werden begaan, recht te zetten. De aanvrager zal na het openbaar onderzoek ook nog bepaalde wijzigingen aan zijn aanvraag kunnen aanbrengen. Voormelde mogelijkheden die met de nodige omzichtigheid moeten worden aangewend, zullen ook resulteren in tijdswinst en kostenbesparing.

Om tegemoet te komen aan nieuwe noden wordt ook een vergunningsplicht ingevoerd voor mobiele en verplaatsbare inrichtingen of activiteiten.

Ondernemers worden ook aangespoord om vooraleer een vergunningsaanvraag in te dienen een vooroverleg te vragen bij de bevoegde overheid. Een goed voorbereide aanvraag heeft immers een grotere kans op slagen. Dit kan zowel op formele als informele wijze.

De invoering van de omgevingsvergunning zal gepaard gaan met een doorgedreven digitalisering van de procedures, wat zowel voor de indieners van vergunningsaanvragen als de behandelende overheden alleen maar voordelen zou moeten opleveren.


Mijlpalen

Wat is er reeds beslist?

 • Via mededeling aan de Vlaamse regering op 21.12.2012:
  • Vastlegging van de gesloten lijsten van Vlaamse en provinciale projecten
    
 • Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 6.12.2013 van:
  • het voorontwerp van decreet
  • actieplan lokale besturen
  • keuze voor de Raad van Vergunningsbetwisting i.p.v. Raad van State
    
 • Het Vlaams Parlement keurde op 23.04.2014 het decreet goed, dat werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 25.04.2014 (B.S. 23 oktober 2014).

  Het decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel vast te stellen datum. Deze datum valt minstens een jaar na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd.
   
 • Op 23.05.2014 keurde de Vlaamse regering  principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning goed. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de MiNa-Raad, de SALV, de MORA, de SARO en de SERV.Wat gebeurt er met de huidige regelgeving?

De omgevingsvergunning zal geregeld worden door 3 decreten:

 • Omgevingsvergunningendecreet:
  • kaderdecreet en kapstok voor de invoering van de omgevingsvergunning
  • milieuvergunningendecreet verdwijnt
  • dit is een proceduredecreet en regelt de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen of veranderen (bvb. bij uitbreiding)
 • DABM (decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid):
  • integratie MER en OVR
  • kapstok voor indelingslijst van Vlarem I (titel V)
  • kapstok voor Vlarem II en III (titel V)
  • dit regelt de evaluaties (meerjarenprogramma, coördinatie, uitvoering, advisering)
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO):
  • procedures worden geschrapt, want dit wordt geregeld in het omgevingsvergunningendecreet
  • overige bepalingen blijven behouden (zoals toetsingskader, wat is vergunningsplichtig)


Wanneer is de omgevingsvergunning een feit?

Vooraleer we van start kunnen met de omgevingsvergunning, moet het uitvoeringsbesluit definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse regering (is gebeurd op 27/11/2015) en vervolgens gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Na de publicatie van het besluit wordt er een overgangsperiode van minstens één jaar voorzien. Dit moet de overheden, bedrijven en adviseurs de nodige tijd geven om zich praktisch te organiseren op de omgevingsvergunning.

De inwerkingtreding wordt verwacht op 01/01/2017.

 

Zijn we er klaar voor?

De invoering van de omgevingsvergunning betekent in de praktijk een verregaande ingreep op de basisinstrumenten van ruimtelijke planners en juridische en planologische adviseurs.

Een eerste studie duidt er toch op dat het heel valabele vertrekpunt van administratieve vereenvoudiging wordt teniet gedaan doordat de bevoegdheden die verspreid zijn over verschillende instanties en beslissingsniveaus moeten worden gestroomlijnd binnen de nieuwe regelgeving en one-stop-shop-vergunning.

De omvang van enkel het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering (184 pagina's) doet alvast niet veel goeds vermoeden.

Overheden op alle niveaus (niet in het minst de lokale besturen), studiebureaus, bedrijven en hun (multidisciplinair team van) adviseurs staan voor een zware inspanning om het nieuwe instrumentarium onder de knie te krijgen.

 

Meer info?

Meer algemene info kunt u vinden op de website van het omgevingsloket, waar u ook kunt nagaan of in uw stad of gemeente de aanvragen al digitaal kunnen worden ingediend.

Met specifieke vragen of dossiers kunt u steeds bij ons terecht.