Nieuw BTW-regime renovatiewerken vanaf 01/01/2016

11/12/2015

Renovatiewerken aan een woning kunnen onder bepaalde omstandigheden genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%. Vanaf 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste van een woning verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Enkel de werken die worden verricht aan een privéwoning die sedert ten minste 10 jaar in gebruik is genomen, zullen nog in aanmerking kunnen komen voor het verlaagd btw-tarief van 6%.

​Door deze maatregel vallen plots een aantal woningen uit de boot, met name de woningen die voor het eerst in gebruik zijn genomen in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 of 2010. Doch de Minister van Financiën heeft voor die categorie een overgangsmaatregel gepubliceerd. Wie daar van wil genieten, moet nog voor 31/12/2015 bepaalde acties ondernemen.

Om in aanmerking te komen voor de overgangsmaatregel en om na 31/12/2015 alsnog te kunnen genieten van het 6%-tarief volgens de “tariefregeling 2015” (lees: ouderdomsgrens 5 jaar):

1) moet de woning tussen 01/01/2007 en 31/12/2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen;

2) ​moet op 31/12/2015 voldaan zijn aan alle toepassingsvoorwaarden van de “tariefregeling 2015”.

3) dient:

  • d​e overeenkomst met betrekking tot de concrete werken gesloten te zijn uiterlijk op 31/12/2015.

    Naast de wettelijk voorziene gevallen waarin een overeenkomst vaste dagtekening heeft (o.a. registratie op een registratiekantoor naar keuze of de opname van de hoofdinhoud van de overeenkomst in een authentieke (notariële) akte), kan de vaste datum van de overeenkomst ook worden aangetoond indien de dienstverrichter/aannemer uiterlijk op 31/12/2015 een kopie van de overeenkomst aan zijn btw-controlekantoor bezorgt (hou evenwel rekening met de sluiting van de controlekantoren vanaf 25/12/2015 tot en met 03/01/2016; verzendingen na 25/12/2015 gebeuren daarom best via aangetekende zending). Het btw-controlekantoor reikt in dat geval een ontvangstbewijs uit met vermelding van de datum van ontvangst en de coördinaten van de betrokken partijen (dienstverrichter en bouwheer) OF;​
     
  • voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, de aanvraag met betrekking tot de concrete werken ingediend te zijn uiterlijk op 31/12/2015. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van die aanvraag, het bewijs van de indieningsdatum en de stedenbouwkundige vergunning OF;
     
  • voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige meldingsplicht, moet het meldingsformulier met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk 31/12/2015. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van het meldingsformulier en van het bewijs van de indieningsdatum.


4) de factuur m.b.t. deze werken moet uiterlijk 31/12/2017 te worden uitgereikt.

​De partijen moeten ten aanzien van de btw-administratie kunnen aantonen dat aan die 4 voorwaarden voldaan is. Bij gebreke hiervan is de “nieuwe tariefregeling” (lees: ouderdomsgrens 10 jaar) onverkort van toepassing.​